Wyszukiwarka
Koszyk
Twoje złote:  0,00
wpłacone: 0,00
zarobione: 0,00
Liczba produktów:  0
Wartość:  0,00
Zobacz koszyk

UMOWA LICENCYJNA
DOTYCZĄCA ZAWARTOŚCI SERWISU WWW.RW2010.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W niniejszej Umowie „Autor” oznacza twórcę zamieszczającego swój utwór w serwisie www.rw2010.pl, „Utwór” oznacza dokument tekstowy zapisany w formacie *.pdf, *.epub, *.mobi lub plik graficzny zapisany w formacie *.jpg. „Klient” oznacza osobę zakupującą ten utwór, zaś „Oficyna” oznacza serwis www.rw2010.pl.
 2. Niniejsza Umowa określa szczegółowe warunki, na których Autor zamieszczający swój Utwór w Oficynie udziela Klientom Oficyny licencji na jego wykorzystanie.
 3. Zaznaczając odpowiednie pole na końcu niniejszej Umowy i wyrażając swoją akceptację, Autor automatycznie zgadza się ze wszystkimi jej postanowieniami.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – odpowiedzialność Autora za Utwór

 1. Autor oświadcza, że jest jedynym twórcą opublikowanego na stronie Oficyny Utworu.
 2. Autor oświadcza, że opublikowany Utwór ma charakter oryginalny i zapewnia, że został on wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy publikowaniu tego rodzaju utworów, oraz z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.
 3. Autor oświadcza, że Utwór nie narusza w żadnym punkcie ustawodawstwa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu publikacji Utworu.
 4. Autor oświadcza, że prawa autorskie do Utworu nie są w niczym ograniczone w zakresie objętym niniejszą licencją i korzystanie z utworu przez Klientów i Oficynę nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 5. Za wszelkie naruszenia punktów 1., 2., 3. i 4. Autor przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną, zwalniając tym samym Oficynę z jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej i prawnej wynikającej z publikacji Utworu, a w szczególności z odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa autorskie mogły zostać naruszone publikacją, oraz z odpowiedzialności wynikającej z naruszenia przez Autora w swojej publikacji ogólnych przepisów aktualnie obowiązującego prawa.
 6. Zaznaczając odpowiednie pole na końcu niniejszej Umowy i wyrażając swoją akceptację, Autor automatycznie zgadza się ze wszystkimi jej postanowieniami.

WYNAGRODZENIE (HONORARIUM) AUTORA

 1. Jednostką rozliczeniową w Oficynie jest „złoty”. Przelicznik wynosi 1 PLN = 1 złoty.
 2. Wysokość ceny za sprzedaż licencji do korzystania z Utworu ustala sam Autor.
 3. Cena powinna się mieścić w przedziale od 1 do 10 złotych.
 4. Autor ma również prawo do wystawienia swojego utworu za 0 złotych, czyli do darmowego wykorzystania przez innych użytkowników, w ramach prawnych regulowanych niniejszą licencją
 5. Za każdy sprzedany egzemplarz Utworu Autorowi przysługuje honorarium w wysokości 50% brutto od ceny Utworu.
 6. Honorarium wypłacane jest na podstawie umowy o dzieło.

WARUNKI LICENCJI

 1. Autor udziela Klientowi wieczystej, niewyłącznej, niecedowalnej i globalnej licencji na korzystanie ze swojego Utworu w ramach przedstawionych poniżej.
 2. W ramach licencji Klient nie może wykorzystywać Utworu do dalszej sprzedaży, do licencjonowania lub do innego typu dystrybucji.
 3. W ramach licencji Klient i tylko on jest uprawniony do korzystania z Utworu.
 4. Autor ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę licencyjną i wycofać swój utwór z Oficyny. W tym celu wystarczy wysłanie maila z prośbą o wycofanie utworu, z podaniem jego tytułu, na adres admin@rw2010.pl.

CZAS TRWANIA LICENCJI

 1. Niniejsza licencja obowiązuje do momentu jej zakończenia.
 2. Licencję można zakończyć poprzez zniszczenie (skasowanie) Utworu.
 3. Po zakończeniu trwania umowy licencyjnej Klient zobowiązany jest zaprzestać wykorzystywania Utworu do jakichkolwiek celów, zniszczyć lub usunąć wszystkie kopie i archiwa zawartości lub materiałów towarzyszących, oraz na pisemne żądanie potwierdzić wobec Autora spełnienie tych wymagań.

KONTAKT

 1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej licencji prosimy kierować do Oficyny, drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail na adres bok@rw2010.pl.

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

 1. Autor potwierdza, ze zapoznał się z treścią niniejszej licencji, zrozumiał ją i miał możliwość zasięgnięcia niezależnej opinii prawnej przed jej zaakceptowaniem.
 2. Autor oświadcza, iż akceptuje niniejszą licencję w całości.