Wyszukiwarka
Koszyk
Twoje złote:  0,00
wpłacone: 0,00
zarobione: 0,00
Liczba produktów:  0
Wartość:  0,00
Zobacz koszyk

REGULAMIN ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.RW2010.PL

I Założenia wstępne

 1. Serwis www.rw2010.pl, zwany dalej Oficyną, jest prowadzony i zarządzany przez firmę SUMPTIBUS z Poznania.
 2. SUMPTIBUS działa na podstawie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wydanego przez Prezydenta miasta Poznania. Adres: SUMPTIBUS Joanna Łukowska-Ślużyńska, os. Orła Białego 4 lok. 74, 61-251 Poznań. NIP 782-173-86-09, REGON 634385489. Firma rozpoczęła działalność 1 kwietnia 2014 roku.
 3. Głównym zadaniem i celem Oficyny jest pośrednictwo w sprzedaży licencji do Utworów, opublikowanych w Oficynie przez zarejestrowanych użytkowników – Autorów, innym zarejestrowanym użytkownikom – Klientom.
 4. Pod pojęciem Utworu rozumie się utwór w interpretacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Pod pojęciem Autora rozumie się osobę, która za pośrednictwem Oficyny udostępnia swoje Utwory na zasadach sprzedaży licencji innym użytkownikom – Klientom.
 6. Pod pojęciem Klienta rozumie się użytkownika zarejestrowanego w Oficynie.
 7. Korzystanie z usług Oficyny, czyli rejestracja i prowadzenie konta użytkownika są bezpłatne.
 8. Wszelkie transakcje w Oficynie odbywają się za pośrednictwem specjalnej wirtualnej jednostki monetarnej, zwanej „złotym”.
 9. Każdy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 10. W wypadku rażących przypadków naruszenia niniejszego regulaminu użytkownik może otrzymać karę upomnienia, czasowej blokady konta lub usunięcia konta i blokady adresu IP, z którego konto zostało założone.

II Prawa i obowiązki użytkownika – Autora

 1. Każdy użytkownik – Autor ma prawo do zamieszczenia dowolnej liczby Utworów, których jest twórcą.
 2. Każdy użytkownik – Autor jest zobowiązany zamieszczać Utwory wystawione na sprzedaż w zgodzie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w Oficynie, zawartymi w licencji.
 3. Każdy użytkownik – Autor ma prawo do wyznaczenia własnej ceny za swoje Utwory, zgodnie z zasadami obowiązującymi w licencji.
 4. Każdy użytkownik – Autor ma prawo do stałego wglądu w swoje konto, na którym rejestrowana jest historia jego transakcji, ilość wejść na strony zawierające jego Utwory oraz aktualny stan konta złotowego.
 5. Każdy użytkownik – Autor ma prawo do likwidacji swojego konta użytkownika.
 6. Każdy użytkownik – Autor ma prawo do usunięcia swojego Utworu z bazy danych Oficyny bez podawania przyczyny swojej decyzji.

III Prawa i obowiązki użytkownika – Klienta

 1. Każdy użytkownik – Klient ma prawo do nabycia licencji do dowolnego Utworu z bazy zamieszczonej w Oficynie.
 2. Każdy użytkownik – Klient ma prawo do zakupu wybranego Utworu w cenie zamieszczonej na stronie Oficyny.
 3. Każdy użytkownik – Klient ma prawo w ciągu 14 dni od daty wpłaty do zwrotu wpłaconych środków i możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 4. Każdy użytkownik – Klient ma prawo w ciągu 14 dni od daty zakupu do zwrotu wpłaconych środków w ramach reklamacji, jeśli zakupiony Utwór nie jest zgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu.
 5. Każdy użytkownik – Klient ma obowiązek przestrzegać zasad nabytej licencji i nie ma prawa do jakiegokolwiek dalszego udostępniania utworu, do którego nabył licencję.
 6. Każdy użytkownik – Klient ma prawo do umieszczenia na stronie Oficyny komentarza na temat zakupionego przez siebie utworu, wraz z jego oceną.
 7. Każdy użytkownik – Klient ma prawo do likwidacji swojego konta użytkownika.

IV Sprzedaż Utworów

 1. Sprzedaż Utworów zamieszczonych w Oficynie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.rw2010.pl.
 2. Za sprzedany obiekt użytkownik – Autor otrzymuje taką ilość złotych, za jaką wystawił obiekt do sprzedaży, umniejszoną o prowizję pobieraną przez Oficynę od operacji sprzedaży.
 3. Złote wyliczone zgodnie z p. 2. pojawiają się na koncie użytkownika - Autora natychmiast po zakupieniu jego Utworu.

V Zakup Utworów

 1. Zakup licencji do Utworów zamieszczonych w Oficynie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.rw2010.pl.
 2. Za zakupioną licencję do Utworu użytkownik – Klient zobowiązuje się przelać na konto użytkownika – Autora taką ilość złotych, jaką zaproponował użytkownik – Autor. Operacja ta odbywa się automatycznie, po potwierdzeniu chęci jej wykonania przez Klienta.
 3. Od operacji kupna Oficyna nie pobiera żadnej prowizji od użytkownika - Klienta.

VI Opłaty i prowizje

 1. Korzystanie z Oficyny, czyli prowadzenie konta, wystawianie Utworów i przeglądanie bazy danych są bezpłatne.
 2. Za zakup licencji do Utworów za pośrednictwem Oficyny od użytkownika Klienta nie jest pobierana prowizja.
 3. Za sprzedaż licencji do Utworów za pośrednictwem Oficyny pobierana jest od użytkownika Autora prowizja w wysokości 50% wartości sprzedaży.

VII Wpłaty i wypłaty

 1. Środki wpłacone w Oficynie udokumentowane są rachunkiem wystawianym na Użytkownika zgodnie z danymi zawartymi w jego panelu użytkownika "Twoje konto".
 2. Środki zarobione na sprzedaży utworów mogą być wypłacone na wyraźne żądanie Użytkownika wyłącznie na wskazany przez niego w profilu Użytkownika numer konta bankowego.
 3. Wypłata odbywa się nie częściej niż raz w miesiącu.
 4. Minimalna kwota wypłaty wynosi 100 PLN.
 5. Środki zarobione na sprzedaży Utworów mogą być wypłacone na wyraźne żądanie Autora wyłącznie na podstawie umowy o dzieło pobranej ze strony Oficyny, wypełnionej, podpisanej i odesłanej pocztą na adres firmy: SUMPTIBUS, os. Orła Białego 4 lok. 75, 61-251 Poznań.
 6. W przypadku wypłaty należności na podstawie umowy o dzieło kwota zostanie pomniejszona o należny podatek dochodowy, naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.
VIII Polityka prywatności
 1. Podane przez Klientów i Autorów dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, oraz wyłącznie dla potrzeb Oficyny.
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą.

IX postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się poprzez ich ogłoszenie na stronie głównej.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Wszelkie spory pomiędzy użytkownikami, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć za pośrednictwem administracji Oficyny, rozstrzygają sądy właściwe dla miejsca zamieszkania użytkowników pozostających w sporze.